Rover Eda 3

Eda už umí couvat. Činí tak, když má kolem sebe málo místa (< 35 cm). Jako správný rover při tom pípá, protože za sebe nevidí. Bzučák je zapojen na pin A5, jinak zapojení zůstává jako u Edy 2.

#include <Servo.h> // připojení knihovny k programu

#define buzzer A5
#define trig 13
#define echo 12
#define ENA 11
#define IN1 10
#define IN2 9
#define IN3 8
#define IN4 7
#define ENB 6

int pos = 90; // počáteční pozice je 90 stupňů
long levaVzdalenost=0;
long pravaVzdalenost=0;
Servo SG90;

void vpred(){
 digitalWrite(IN1, HIGH);
 digitalWrite(IN2, LOW);
 digitalWrite(IN3, HIGH);
 digitalWrite(IN4, LOW);
}

void vlevo(){
 digitalWrite(IN1, LOW);
 digitalWrite(IN2, HIGH);
 digitalWrite(IN3, HIGH);
 digitalWrite(IN4, LOW);
}

void vpravo(){
 digitalWrite(IN1, HIGH);
 digitalWrite(IN2, LOW);
 digitalWrite(IN3, LOW);
 digitalWrite(IN4, HIGH);
}

void vzad(){
 digitalWrite(IN1, LOW);
 digitalWrite(IN2, HIGH);
 digitalWrite(IN3, LOW);
 digitalWrite(IN4, HIGH);
}

void stat(){
 digitalWrite(IN1, LOW);
 digitalWrite(IN2, LOW);
 digitalWrite(IN3, LOW);
 digitalWrite(IN4, LOW);
}

long vzdalenost(){
 long cas, delka;
 digitalWrite(trig, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trig, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trig, LOW);
 cas = pulseIn(echo, HIGH);
 delka = (cas/2) / 29.1;
 return delka;
}

void setup() {
 SG90.attach(3);  // servo na pinu 3
 for (byte i=6; i<=11;i++) {
  pinMode(i,OUTPUT);
 }
 pinMode(buzzer, OUTPUT); // jako výstup
 pinMode(trig,OUTPUT);
 pinMode(echo,INPUT);
 digitalWrite(ENA,HIGH);
 digitalWrite(ENB,HIGH);
 randomSeed(analogRead(12));
 delay(2000); // odlozeny start o 2 s
}

void loop() {
 if(vzdalenost()<35) {
  stat();
  SG90.write(1);
  delay(500);
  pravaVzdalenost=vzdalenost();
  SG90.write(179);
  delay(500);
  levaVzdalenost=vzdalenost();
  SG90.write(90);
  delay(50);
  if(pravaVzdalenost<35 && levaVzdalenost<35){
   vzad();
   for(byte i=0;i<3;i++){
    tone(buzzer,2400); // 2400 Hz
    delay(100);     // bzučí 0,1 sec
    noTone(buzzer);   // vypnout bzučák
    delay(100);     // ticho 0,1 sec
   }
  }
  else if(pravaVzdalenost>levaVzdalenost){
   vpravo();
   delay(300);
  }
  else{
   vlevo();
   delay(300);
  }
 }
 else {
  vpred();
  delay(150);
 }
 while(millis() > 120000) { // stop po 2 min
  stat();
 }
}